Objavljeno: 7.1.2011 14:32:57
KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ


2. SAZIV (MANDAT 2013.-2015.)
 
Temeljem raspisanog Javnog poziva za dostavu prijedloga kandidatura za članove Savjeta mladih općine Tuhelj Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 25.sjednici održanoj 25.03.2013. godine  tajnim je glasovanjem izabralo sedam (7) članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od dvije (2)  godine.

Ovo je 2. saziv Savjeta mladih, a čine ga:
1. Ivan Barlović, Trsteno 45
2. Josip Ilić, Pristava 161
3. Ivan Ilić, Pristava 161
4. Barbara Iveković, Tuhelj 53
5. Vlatka Matečić, Tuhelj 104
6. Mateja Petrinec, Pristava 142
7. Martin Turčin, Trsteno 35

U petak,  05.04.2013. godine održana je konstituirajuća i 1. sjednica Savjeta mladih gdje je za predsjednika izabran Josip Ilić,Pristava 161,  a za zamjenicu predsjednika Barbara Iveković, Tuhelj 53 .
1. SAZIV (MANDAT 2011.-2013.)

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 13. sjednici donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj, kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća s ciljem poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u javnom životu Općine. Članovi Savjeta mladih mogu biti članovi registriranih udruga mladih i drugih registriranih udruga koje se bave mladima, na području Općine Tuhelj. Savjet mladih Općine Tuhelj ima 7 članova koji se biraju  na mandat od dvije godine i izabrani su tajnim glasovanjem na sjednici Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je na svojoj sjednici 7. prosinca tajnim glasovanjem izabralo sedam članova Savjeta mladih.
U Savjet mladih su izabrani: Veronika Kolman, Vlatka Matečić, Kristina Petrinec, Filip Šurina, Ivan Šurina, Ivan Tramišak i Martin Turčin.
U petak 07.01.2011. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Tuhelj. Prema Dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu te su izabrani Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Savjeta mladih. Za Predsjednika Savjeta mladih izabran je Ivan Šurina iz Tuhlja 25, Tuhelj, a za Zamjenika Predsjednika izabran je Filip Šurina iz Tuhlja 53, Tuhelj.